Forside > Tidsskrift > Nordand > Forfatterveiledning
Forfatterveiledning


NORDAND – Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning publiserer vitenskapelige artikler relevante for det å lære, det å bruke eller det å undervise i ett av de nordiske språkene som andrespråk eller som fremmedspråk, samt for spørsmål som
omhandler flerspråklighet i den nordiske konteksten. Tidsskriftet henvender seg til forskere, men også til andre med interesse for ny kunnskap om det å lære språk og om flerspråklighet. Artiklene kan være empiriske, teoretiske eller de kan gi oversikt
over forskning og forskningsprosjekter. De kan belyse lingvistiske, psykolingvistiske, sosiolingvistiske, kognitive, sosiokulturelle, språkpedagogiske, språkpolitiske eller fagdidaktiske problemstillinger, og de vil kunne belyse andrespråksbeherskelse eller
andrespråksbruk som del av en flerspråklig utvikling. «Andrespråk» inkluderer også forskning om de nordiske språkene som fremmedspråk, slik språkene for eksempel læres ved de mange universitetene rundt omkring i verden med tilbud om studier i
nordiske språk.

Innsending av manus

Tidsskriftet tar imot artikler fortløpende.
Manus som ønskes vurdert, sendes elektronisk sammen med et følgebrev til én av redaktørene:

Niclas Abrahamsson
niclas.abrahamsson@biling.su.se

Anne Golden
anne.golden@iln.uio.no

Helle Pia Laursen
heen@dpu.dk

Åsa Palviainen
asa.palviainen@jyu.fi


Tidsskriftet tar imot artikler på dansk, norsk eller svensk. I en begrenset utstrekning kan det også tas imot artikler
på engelsk. Alle artikler skal ha sammendrag og 4–5 nøkkelord på engelsk i tillegg til sammendrag og 4–5 nøkkelord
på svensk, dansk eller norsk.

• Manuset sendes inn i Word og skrives i Times New Roman med halvannen linjeavstand og 12 punkt skrift.
• Innsenderens navn skal ikke røpes i manuset.
• Artikkelens tittel skrives med 16 punkt fet.
• Det kan maksimalt brukes to overskriftnivåer uten nummerering. Nivåene skilles fra hverandre ved at det
høyeste nivået skrives med 14 punkt fet og det laveste nivået skrives med 12 punkt fet.
• Bruk av noter bør holdes nede. Eventuelle noter skal komme som sluttnoter og markeres med vanlige tall. Notefunksjonen i       Word skal brukes.
• Artikkelen pagineres.
• Artikkelen bør helst ikke overskride 8000 ord (tilsvarende 19 tette tekstsider i det valgte formatet). Tabeller,
figurer og litteraturliste skal være inkludert i dette omfanget.
• Tabeller og figurer skal ha tittel og nummereres fortløpende. Tabeller og figurer leveres som egne filer og det markeres i teksten omtrent hvor de skal inn.
• Artikkelen skal ha sammendrag på engelsk i tillegg til på dansk, norsk eller svensk. Sammendragene skal maksimalt være på 150 ord. De legges ved som egen fil. Heller ikke disse skal røpe forfatterens identitet.
• Sitat i teksten markeres med innrykk.
• Litteraturhenvisninger i teksten skal oppgi forfatterens etternavn og årstall for utgivelse av publikasjonen, eks. Hvenekilde (1998) hvis navnet er i teksten. Hvis navnet ikke er i teksten, skrives det på denne måten (Hvenekilde 1998). Ved direkte sitat oppgis sidetall, slik: (Hvenekilde 1998:72). Når det vises til flere arbeider av samme forfatter fra samme år, brukes a, b, c (Hvenekilde 1998a).
Flere arbeider fra samme forfatter refereres slik: (Hvenekilde 1996, 1998). Arbeider fra to forfattere refereres slik: Hvenekilde og Lanza (1999), mens arbeider med flere enn to forfattere refereres slik: Glahn mfl. 2001. Op.cit. o.l. brukes ikke.
• Litteraturlista plasseres bakerst og bygges opp alfabetisk på følgende måte:
Fraurud, Kari & Ellen Bijvoet 2004:
Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 389–417.
Glahn, Esther, Gisela Håkansson, Bjørn Hammarberg, Anne Holmen, Anne Hvenekilde & Karen Lund 2001:
Processability in Scandinavian Second Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 23(3), 389–416.
Hvenekilde, Anne 1996: «Hva gjør vi saa med arven?» En studie av abcer og lesebøker utgitt til norsk morsmålsundervisning i Amerika. Oslo: Universitetsforlaget.
• Artiklene kan bli publisert på nettet senere hvis man ikke har reservert seg mot dette.

Følgebrevet
Sammen med artikkelen sendes et følgebrev – som egen fil. Brevet skal inneholde
• tittel på artikkelen og antallet ord artikkelen består av
• forfatterens/forfatterenes navn, tittel, stilling, institusjonstilknytning, postadresse
• epostadresse
• telefonnummer

Kvalitetssikring av innsendte artikler
Artikler som sendes inn til tidsskriftet, vurderes av redaksjonen og av minst to uavhengige anonyme fagfellebedømmere
(referees/peerreviewers). Tidsskriftet har avtale med et stort antall aktive nordiske andrespråksforskere med minimum doktorgradskompetanse eller tilsvarende innenfor fagområdet.

Merk: Å vurdere en artikkel for publisering i et refereetidsskrift krever innsats fra mange personer. Derfor må redaksjonen være trygg på at de som sender inn manus til vurdering, virkelig ønsker å publisere i tidsskriftet. Det vil si at man
ikke samtidig kan sende manuset inn til bedømning til andre tidsskrifter.

Opprettet: 06.01.2015 15:41, endret: 07.01.2015 9:52
Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
1 2 3 »