Forside > Tidsskrift > Tidsskrift for velferdsforskning > Tidsskrift > Tidsskrift for velferdsforskning > Forfatterinnstruks
Forfatterinstruks Tidsskrift for velferdsforskning

FORFATTERINSTRUKS
Tidsskrift for velferdsforskning er et flerfaglig, fagfellebasert forskningstidsskrift om velferdsspørsmål. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler – både empiriske studier og teoretiske arbeider. Det publiserer også oversiktsartikler (reviews), bokomtaler, faglige kommentarer og debattinnlegg. Hovedkriteriene for valg av bidrag er at de tar opp viktige spørsmål og at de holder et høyt faglig nivå. Tidsskriftets artikler skal være på et av de skandinaviske språkene.

Vitenskapelige artikler vil bli vurdert av to fagfeller (referees). Denne behandlingen skjer anonymt. Redaksjonen vil på bakgrunn av fagfellenes uttalelser veilede forfatterne under nødvendig bearbeidelse før publisering.

Manuskriptstandard
Artikler, inkludert sammendrag, noter, referanser og litteraturliste, må ikke overskride 46 000 tegn (med mellomrom). Kommentarer og debattinnlegg må ikke overskride 18 000 tegn (med mellomrom) og bokanmeldelser 9 000 tegn (med mellomrom).

Manuskript med vedlegg sendes elektronisk i Word-format til: velferd.rokkan@uni.no

Forsendelsen skal inneholde følgende separate filer:
1) Forfatternavn, tittel og institusjonstilnytning, e-post- og postadresse og artikkeltittel.
2) Sammendrag på hovedspråket (maksimum 100 ord).
3) Engelsk tittel og sammendrag (maksimum 120 ord).
4) Manuskript med litteraturreferanser alfabetisk ordnet til slutt og med nummererte sluttnoter. Plassering av figurer og tabeller markeres i teksten på manuskriptet, men inkluderes ikke i manuskriptet.
5) Eventuelt nummererte figurer og tabeller. Alle figurer må være i svart/hvitt og trykkeklare. Forfatteren må selv innhente tillatelse til bruk av tidligere trykte figurer.

Litteraturreferanser
Litteraturhenvisninger skal være innarbeidet i teksten. De skal vanligvis plasseres i parentes og inneholde forfatterens etternavn og publiseringsår, f.eks. (Weber 1968). Ved direkte og indirekte sitat, eller referat fra andres tekster, oppgis sidetall etter utgivelsesår (Rosen 1958:111). Vises det til flere sider, nevnes første og siste side, for eksempel slik: (Weber 1968:374–379).

Hvis det er to forfattere, oppgis begges etternavn: (Regini og Esping-Andersen 2000). Hvis verket det refereres til har mer enn to forfattere, oppgis alle navnene ved første referanse, dernest brukes "mfl.": (Hatland, Kuhnle og Romøren 2001) og senere (Hatland mfl. 2001). Skill mellom flere referanser innenfor samme parentes ved å bruke semikolon (Rosen 1958:111; Weber 1968; Hatland mfl. 2001).

Når det vises til flere publikasjoner i en parentes, listes disse i alfabetisk rekkefølge.

Fullstendig liste over litteraturhenvisninger og referanser plasseres sist i manuskriptet under overskriften "Litteratur".

For tidsskrifter brukes følgende standard: Forfatter (utgiverår) tittel, Tidsskriftets navn, årgang(nummer):sidetall. Eksempel: Blom, S. og O. Listhaug (1988) Familie og livskvalitet, Tidsskrift for samfunnsforskning, 29(1):5–28.

For bøker og rapporter: Forfatter (utgiverår) Tittel, utgiversted: forlag. Eksempel: Wittgenstein, L. (1992) Philosophical investigations, Oxford: Blackwell Publishers.

For kapittel i bøker og rapporter: Eksempel: Norheim, O.F. (2000) Increasing demand for accountability, i A. Coulter og C. Ham (red.), The Global Challenge of Health Care Rationing, London: Open University Press.

Ved tre eller flere forfattere brukes komma for å skille mellom dem. Eksempel: Grytten J., I. Skau og O. Aasland (1999) Kontraktsvalg, tjenesteproduksjon og stabilitet i allmennlegetjenesten, Forskningsrapport nr. 10, Sandvika: Handelshøyskolen BI.

For offentlige dokumenter og andre dokumenter uten forfatternavn brukes publikasjonsreferanse (utgiverår) Tittel, utgiversted: utgiver. Eksempel: St.prp. nr. 63 (1997–98) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2000, Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Dokumenter hentet fra internett skal inneholde: Forfatter (publiseringsdato) tittel, dato dokumentet ble hentet: URL.

Artikler skal ikke ha vært publisert andre steder tidligere. Innholdet i artikkelen skal heller ikkeha vært publisert i rapporter eller lignende med ISBN-nummer. Selv om artiklene ikke kan sies å være identiske kan ikke redaksjonen akseptere en artikkel der innholdet er publisert andre steder.
Tidsskrift for velferdsforskning skal være en formidler av forskning med skandinavisk språk og termonologi. Derfor bør sitater på engelsk oversettes, mens sitater på andre språk skal oversettes.

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er et uttrykk for en hensikt om å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Behandling av innkomne bidrag krever tid og oppmerksomhet i redaksjonen og hos dem som skal vurdere manuskriptet. Det er viktig at bidragsyterne er innforstått med at de ved å sende inn en artikkel aksepterer at ikke andre tidsskrifter kan vurdere artikkelen mens den er til vurdering i Tidsskrift for velferdsforsknings redaksjon.

Tidsskriftet har ikke kapasitet til å vurdere uferdige manuskripter.

Opprettet: 13.12.2006 14:23, endret: 21.01.2014 14:04
Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Tidsskrift for velferdsforskning 2/2015 0809-2052 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon